Cô Tạ Minh Thủy hiện là giáo viên Giỏi môn Ngữ văn của Trường PT liên cấp Vinschool – Hà Nội. Với giọng văn đầy trong trẻo, giảng dạy lôi cuốn, chữ viết đẹp, cô đã tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc của cho người học. Tác phẩm “Cổng trường mở ra” là bài học đầu tiên trong chương trình Văn 7 rất hay và ý nghĩa. Cùng lắng nghe bài giảng các em nhé! —
Học trực tuyến tại:
Fanpage: —
Học trực tuyến tại:
Fanpage:

Học trực tuyến tại:
Fanpage:

Nguồn: https://4billybobteeth.com

Xem thêm bài viết khác: https://4billybobteeth.com/giao-duc/

35 Comments

Ducanh Pham

May 29, 2020

hay7 qua

Reply

Hoi Dong

May 29, 2020

Cũng khá hay

Reply

phamthi ngocbich

May 29, 2020

Cô giọng hay quá chắc cô là ca sĩ

Reply

Tra Cao

May 29, 2020

A hihi đồ gốt♤♧◇♡

Reply

Thanhmao Thanhmao

May 29, 2020

4 49 hai

Reply

tiến nguyễn cảnh

May 29, 2020

hay cô ơi

Reply

Quý Văn

May 29, 2020

Chu co dep qua

Reply

dgiang ương

May 29, 2020

như cứt

Reply

Kim Ánh Mai

May 29, 2020

Cô ơi ..giải hộ con là từ " Dưỡng dục" là từ Hán việt hay Thuần việt ạ

Reply

Tra Cao

May 29, 2020

👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿😈😈👿😈😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿👿👿😈👿😈😈👿😈👿👿😈👿👿😈😈👿😈👿👿👿😈👿👿😈👿😈😈👿😈👿👿😈👿😈👿😈😈😈👿😈😈👿😈👿😈😈😈😈👿😈👿😈👿😈👿👿😈👿👿😈😈👿👿😈😈😈👿👿😈😈😈👿😈👿😈😈😈👿😈😈👿😈😈👿👿👿👿👿👿👿👿😈😈😈😈😈😈😈👿👿👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿😈👿😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿👿😈👿😈😈👿😈👿😈👿👿😈😈👿😈👿👿😈👿😈👿👿👿😈👿😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿👿😈👿😈😈👿😈👿😈👿😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿👿😈👿😈👿😈😈👿😈👿👿😈👿😈😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿😈👿👿😈😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿😈👿😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿👿😈😈👿👿😈😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿👿😈👿😈👿😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿😈👿😈👿😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿👿😈👿😈👿😈😈👿😈😈👿😈👿😈👿👿😈😈👿😈👿😈👿👿😈😈👿😈👿👿😈😈👿😈👿👿😈👿😈😈👿😈👿😈👿👿😈😈👿😈👿👿😈😈👿😈👿👿😈😈👿👿😈😈👿👿😈😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿👿😈😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿😈👿😈👿👿😈😈👿😈👿👿😈😈👿👿😈👿😈👿😈😈👿👿😈👿😈👿😈😈👿😈👿😈👿👿😈👿😈😈👿👿😈👿😈😈👿👿😈😈👿😈👿😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿👿😈😈👿😈👿😈👿😈😈👿👿😈👿😈😈👿😈👿😈👿😈👿👿😈👿😈👿😈😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿👿😈😈👿😈👿👿😈👿😈😈👿👿😈👿😈😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿👿😈👿😈👿😈😈👿👿😈👿😈👿😈😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿😈👿😈👿👿😈👿😈😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿😈👿😈👿👿😈👿😈😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿😈😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿👿😈😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿😈👿👿😈👿😈👿👿😈👿😈😈👿😈👿😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿👿😈👿😈😈👿😈👿👿😈👿😈👿😈😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿😈👿👿😈👿😈👿😈😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿👿😈😈😈😈😈😈😈👿😈👿👿😈👿😈😈👿😈👿😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿👿👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿👿😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿👿😈👿😈😈😈👿😈😈👿👿😈😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿👿😈👿😈😈👿😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿👿👿👿😈👿👿👿😈👿😈👿😈😈😈👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿👿😈👿😈👿😈😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿👿😈

Reply

noobyduong Ñhø2

May 29, 2020

hay

Reply

Boy Hú

May 29, 2020

Vừa hay vừa thú vị nữa

Reply

Boy Hú

May 29, 2020

Hay thế nhỉ

Reply

buoi kia

May 29, 2020

Cô dạy rất là dễ hiểu

Reply

buoi kia

May 29, 2020

Con cảm ơm cô

Reply

Minh Tiến

May 29, 2020

Ko có bố cục à

Reply

Minh Tiến

May 29, 2020

Cô dạy bài mẹ tôi đi cô văn lớp 7 nha cô

Reply

thuy an

May 29, 2020

Hay

Reply

Nguyệt Nguyễn thi

May 29, 2020

Co day hay nen em se co gang hoc

Reply

ngocbaokhanh dinh

May 29, 2020

cô giảng thật dể hiểu

Reply

luyến võ

May 29, 2020

cô dạy hay quá ạ

Reply

khanh bui

May 29, 2020

cam ơn cô thuy nhe

Reply

tiến nguyễn cảnh

May 29, 2020

em 2007 co a

Reply

Hiếu Trần

May 29, 2020

Con cảm ơn cô nhờ cô mà con hoc tốt hơn rất nhiều

Reply

Nguyễn Lan Hương

May 29, 2020

Cô có thể dạy tiếp về môn này được ko

Reply

Anh Tuan Lu Van Tuan

May 29, 2020

Cô giảng như cứt ý
Đéo hiểu đâu

Reply

Dung Dao

May 29, 2020

Hay quá co ơi 😄

Reply

NGUYỄN TIẾN SỸ TÀI

May 29, 2020

Chắc mày bị câm

Reply

Windne

May 29, 2020

Cô làm nhiều bài nữa nha cô hay lắm ạ

Reply

Tuyết Bùi Thị

May 29, 2020

Cô dạy hây quá

Reply

Minh Mẫn

May 29, 2020

Giọng cô hay lắm và dạy rất dễ.hiểu

Reply

my cute

May 29, 2020

Cô giản thật dễ hiểu

Reply

my cute

May 29, 2020

Giọng Cô hay quá

Reply

Oanh Lê Thị

May 29, 2020

con cảm ơn bài giảng của cô.

Reply

Ngọc Trâm Bùi Nguyễn

May 29, 2020

Bố cục của cô giống cô dạy văn cũ của em quá làm em nhớ ghê luộm!

Reply

Leave a Reply